Školní rok: 2018/19
 • 1. Děti, které v následujícím školním roce dovrší věk pro povinnou školní docházku a děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v obci Čerčany.
 • 2. Řádně očkované děti s trvalým pobytem v obci Čerčany podle data narození v posloupnosti od nejstarších k nejmladším.
 • 3. Děti, které v následujícím školním roce dovrší věk pro povinnou školní docházku a děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Obcích na základě Smlouvy o umístění dětí v Mateřské škole Čerčany.
 • 4. Řádně očkované děti s trvalým pobytem v Obcích na základě Smlouvy o umístění dětí v Mateřské škole Čerčany podle data narození v posloupnosti od nejstarších k nejmladším.
 • 5. Řádně očkované děti ostatních žadatelů.
Důležité informace vyňaté ze Školního řádu pro rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou - jedná se o pravidelnou denní docházku v pracovních dnech

Povinná doba pobytu dítěte ve školce:

Příchod dětí je nejpozději do 8.30 hodin a povinná doba pobytu ve školce jsou 4 hodiny (vyzvedávání po obědě ve 12. 30 hodin)

Omlouvání dětí

Povinné omlouvání dětí se vztahuje na pravidelnou docházku v pracovních dnech (ne na období školních prázdnin) informace o prázdninách naleznete v dokumentu Organizace školního roku na www školky nebo na hlavní nástěnce školky. Způsob omlouvání dítěte je nutný nejpozději do 48 hodin, sjednoceno s omlouváním v Základní škole Čerčany, (pokud si řádně odhlašujete stravné info si předáme) a Vy si následně v Omluvném listě dítěte přímo v příslušné třídě dítě omluvíte písemně! Následně po nemoci dítěte, dopředu pokud plánujete nepřítomnost dítěte (např. návštěvu lékaře, poradnu aj).
 • volání nebo sms na školní mobil 736 766 282
 • nebo e-mailem na omlouvani@mscercany.cz
Jiný důvod nepřítomnosti (dovolená rodičů, hory aj.)
Na zvláštním formuláři „Žádost o uvolnění dítěte“ požádat ředitelku ( nepřítomnost 5 dní ) o uvolnění z povinné předškolní docházky - uložený v omlouvání docházky dětí v šatně na příslušné třídě. Po uvolnění dítěte ředitelkou bude nutné též dítě omluvit v omluvném listě!

Pokud nebude dítě řádně omlouváno z povinné předškolní docházky bude nezákonné konání zákonných zástupců řešeno cestou občansko – právní.

Já jako, ředitelka si dovoluji k této novele Školského zákona dodat, že jsem se doposud nesetkala s tím, že by zákonní zástupci neomlouvali své dítě, jen se musí nyní nepřítomnost omlouvat písemně a školka tyto omluvenky musí evidovat. Jinak určitě jako člověk chápu právo rodičů na individuální vzdělávání, potažmo na to, že někdy budete chtít udělat „volno“ svému dítěti, než nastane vyučování v 1. třídě ZŠ.
Provoz mateřské školy
Od 6,30 do 16,30 hodin
Podrobné info k povinné předškolní docházce naleznete v záložce výše.
- děti se scházejí do 8,30 hod., po domluvě s učitelkou, lze dítě přivádět dle potřeby rodiny, rozcházejí se dle pracovní doby rodičů
- odchod po obědě: 12,15 – 12,30 hodin
- odchod po odpočinku: 14,15 hodin (po dohodě s rodiči jinak)
- Dítě nedochází do mateřské školy samo! Zástupce nebo pověřená osoba předá dítě p. učitelce do třídy až poté přebírá p. učitelka odpovědnost za dítě!
- děti si vyzvedávají pouze zástupci uvedení v Evidenčním listu dítěte
- za sourozence mladší 18ti let sepíší rodiče na školní rok tzv.„Dohodu“
- pověřené osobě bude dítě vydáno pouze po předešlém oznámení rodičů a předloží-li osoba písemné pověření (datum, kdo dítě vyzvedne, podpis rodičů)
- děti se scházejí do 8,30 hod., po domluvě s učitelkou, lze dítě přivádět dle potřeby rodiny, rozcházejí se dle pracovní doby rodičů
Práva zástupce dítěte
- podílet se dle potřeb dítěte na adaptačním procesu
- vstupovat do třídy během dne a účastnit se výchovně vzdělávacích aktivit
- podílet se na realizaci školního vzdělávacího programu
- podílet se na dění ve škole, účastnit se různých programů a akcí školy
- na konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou - po předchozí domluvě tzn. mimo přímou práci pedagoga s dětmi
Povinnosti zástupce dítěte
- seznámit se a dodržovat Školní řád
- ihned nahlásit změny v osobních datech dítěte, změnu tel. spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte
- oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte
- dbát všeobecných zdravotních zásad při docházce dítěte
- být ve vzájemném kontaktu s pedagogickými pracovnicemi
- být ve vzájemném kontaktu s pedagogickými pracovnicemi
- zajistit odpovídající oblečení a obuv dítěte (prosíme náhradní oblečení pro pobyt venku)
Platby
- měsíční poplatek na částečnou úhradu provozních nákladů školy činí 600,- Kč
- denní stravné činí 38,- Kč pro strávníky 3-6 let a 39,- Kč pro strávníky starší (OŠD)
- platby je možno provádět trvalým příkazem nebo ve vyhrazené dny hotově ve škole (datum platby stravného a školného je předem avizováno na nástěnce pro rodiče)
- informace o stravování a platbách podává p. Lucie Bučková, vedoucí ŠJ - účetní
Odhlašování stravného
- provádí se den předem, nejpozději však první den nepřítomnosti dítěte pouze do 7,30 hod. na tel: 736 766 282, e-mailem: omlouvani@mscercany.cz, GDPR na Vaší volbě - písemně do sešitu v šatně. (Nestihnou-li rodiče ve stanoveném termínu dítě odhlásit, stravné za každý neodhlášený den propadá ve prospěch ostatních dětí)
Do mateřské školy děti potřebují
 • bačkory
 • pyžamo
 • náhradní spodní prádlo
 • čisté převlečení do třídy (v zájmu rodičů doporučujeme označit vše příjmením dítěte)
Mateřská škola si po dohodě s rodiči, vyhrazuje právo přeřadit dítě do jiné třídy v průběhu školního roku.

Se všemi připomínkami, náměty i kritikou se prosím, neprodleně obracejte na p. učitelky na třídách nebo můžete využít písemný vzkaz do našeho „vzkavníčku“, (který se nachází ve vstupních prostorách mateřské školy, hned proti vstupu), aby se předešlo případným nedorozuměním a neshodám. Budeme se snažit vše vyřešit ke spokojenosti Vaší i Vašich dětí při plném respektování Úmluvy o právech dítěte vyhlášenou Chartou OSN.

Školní doplňkové aktivity pro školní rok 2019/20


Keramika

Dopolední zájmová činnost pro všechny děti z mateřské školy. Pod vedením paní učitelek se postupně zapojí všechny děti.

Angličtina

Ranní kroužky s Hravou angličtinou budou 1x týdně.tise hravou formou seznamují se základy angličtiny. Paní učitelka Šafránková povede hravou angličtinu ve třídě Kuřátek a Motýlků a paní učitelka Novotná u Koťátek. Paní učitelka Mgr. Váchová bude pracovat s Medvíďaty a Beruškami /pondělí/. Ježci budou mít lekci s paní učitelkou Bc. P. Brodilovou také vždy v pondělí. I nadále budeme úzce spolupracovat srodilým mluvčím panem Kevinem Stanley.

Kroužek správného mluvení (logopedická prevence)

Dítěti v doprovodu rodiče bude, paní učitelkou Kočovou, vysvětlen postup prevence jednotlivých hlásek. Toto cvičení bude nutné následně doma několikrát denně procvičovat. Jen tak dosáhneme společně úspěchu.
P
aní učitelka Eva Kočová: Pondělí 12.30 13.30 sudé týdny
                                           Pondělí
12.30 13.00 liché týdny
                                           Úterý   
15.30 16.30 liché týdny

Harmoničky

Hudební projekt pro všechny PŘEDŠKOLÁČKY. Pod vedením paní ředitelky Bc. Oršlové se děti zábavnou formou budou učit hrát na foukací harmoničky. Cílem projektu je nejen rozvoj vnitřního hudebního slyšení, muzikoterapie, ale v neposlední řadě rozvoj správného dýchání, důležitý především pro alergiky.
Úterý: Medvíďata, Ježci, Berušky - PŘEDŠKOLÁČCI!!!

Plavání

Kurz je pro 40 dětí, přednostně PŘEDŠKOLÁČKŮ. V letošním školním roce 2019/2020 bude probíhat od března do května 2020.
Milí rodiče,

od pondělí 2.9.2019 budete pro vstup do budovy do mateřské školy potřebovat kód školy /osobně obdrží rodič v mateřské škole/. Svým podpisem při seznámení se Školním řádem se zavazujete k dodržování níže uvedených pravidel. Vaše vědomé nedodržení těchto pravidel bude bráno jako hrubé porušování Školního řádu a v souladu s příslušným § Školského zákona může být důvodem k ukončení docházky Vašeho dítěte.

V zájmu zachování maximální bezpečnosti Vašich dětí, Vás žádám o důsledné dodržování následujících pravidel:
 • vstupní kód sdělte pouze osobám zletilým, které mají v evidenčním listě oprávnění Vaše dítě vyzvedávat
 • při vstupu do mateřské školy nepouštějte dovnitř nikoho cizího
 • při vstupu i odchodu z mateřské školy pečlivě zkontrolujte, zda jste dveře za sebou zavřeli
 • nedovolte svým dětem, aby se dotýkaly kódové klávesnice (zadávání kódu je výhradně záležitost dospělých)
 • pokud bude vyzvedávat nezletilý sourozenec uvedený v Dohodě musí si zazvonit

I nadále platí, že budova mateřské školy je uzamčena v době:
od 8.30 do 12.00 a od 12.30 do 14.00 hodin.

V případě jakýchkoli dotazů se prosím, obraťte na pedagogické pracovnice školy.
Děkuji.

Bc. Jiřina Oršlová, ředitelka

31. 8. 2019 jsme úspěšně, po dvou letech, ukončili projekt "Prevence školního neúspěchu". Všechny aktivity byly úspěšně realizovány. Školní asistentka byla velmi oblíbená a zároveň jsme ji vnímali nejen jako velkou oporu pro vybrané děti, které byly ohroženy školním neúspěchem, ale i jako velký přínos do chodu celé mateřské školy. U některých dětí jsme zaznamenali značný posun a díky tomu jsou velmi spokojeni i rodiče.
Setkání externích odborníků s rodiči se setkala s velkým zájmem. Vždy přednášely odbornice na slovo vzaté a rodiče odcházeli s pocitem nově nabitých a hodnotných informací. Setkání se konala vždy v odpoledních hodinách s časovou dotací 3 hodiny a ani jednou nechyběla vzrušená diskuze a chutné občerstvení.

Na základě velmi pozitivních zkušeností s tímto projektem, jsme na jaře 2019 opět sestavili nový projekt s názvem "Prevence školního neúspěchu II" a podali žádost. Věříme, že budeme i tentokrát úspěšní.

Bc. Jiřina Oršlová, ředitelka

 Velice nás těší získání druhé, velmi potřebné dotace. MŠMT opět vyhlásilo možnost žádat o finanční prostředky v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (šablon) z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na základě této výzvy se nám vlastním úsilím podařilo sestavit další projekt s názvem „Prevence školního neúspěchu II.“ a podat žádost. Žádali jsme konkrétně o šablony – Školní asistent – personální podpora MŠ, který by pracoval a podporoval vybrané děti ohrožené školním neúspěchem a dále o Projektové dny ve školce ve spolupráci s externími odborníky. Dotaci jsme získali a díky tomu bylo možné 2. 9. 2019 opět přijmout do kolektivu další cennou posilu a zároveň částečně eliminovat možná rizika a usnadnit dětem přechod z MŠ do ZŠ.

Bc. Jiřina Oršlová, ředitelka

 Logo celé Česko čte

Naše školka se od 1.října 2014 připojila k projektu „Celé Česko čte dětem“.

Hlavní myšlenkou tohoto projektu je: „ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN!“

U nás ve školce čteme dětem každý den před spaním dvacet minut, někdy i déle. Čtěte svým dětem i doma!

Co přináší pravidelné čtení dítěti?

 • uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte
 • vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem
 • podporuje psychický rozvoj dítěte
 • posiluje jeho sebevědomí
 • rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování
 • formuje čtecí a písemné návyky
 • učí samostatnému myšlení - logickému a kritickému
 • rozvíjí představivost
 • zlepšuje soustředění, uklidňuje
 • trénuje paměť
 • přináší všeobecné znalosti
 • ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole
 • učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla
 • rozvíjí smysl pro humor
 • je výbornou zábavou
 • zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači
 • je to únik od nudy, neúspěchů a problémů
 • chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury
 • je prevencí patologických jevů
 • formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život
 • je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte
 • je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte

Na stránkách www.celeceskoctedetem.cz najdete spoustu dalších rad a informací co číst, jak číst, pozvánky na nejrůznější akce apod.
(převzato z www.celeceskoctedetem.cz)
6.30 - 8.30 - 9.45
 • scházení dětí, lehké občerstvení
 • hry a činnosti dle zájmu dětí
 • didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní vzdělávací
 • činnosti,experimentování) ve skupinách a individuálně
 • individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
 • jazykové chvilky a smyslové hry
 • ranní a relaxační cvičení, pohybové hry
 • hygiena, 9.00 svačina
9.45 - 12.15
 • příprava na pobyt venku, pobyt venku, hygiena, 11.45 oběd
12.15 - 16.30
 • hygiena, diferencovaný odpočinek dle individuálních potřeb dětí
 • hygiena, 14.30 svačina
 • hry a činnosti dle zájmu dětí
 • pokračování didakticky zacílených činností
 • individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
 • rozcházení dětí
16.30
 • uzavření školy

Všeobecné informace o platbách stravného a školného v Mateřské škole Čerčany


Bezhotovostní platby

Pro bezhotovostní platby je nutné kontaktovat vedoucí ŠJ a vyplnit souhlas s bezhotovostními platbami. Formulář obdržíte v kanceláři vedoucí ŠJ.

Stravné

 • V bance dejte souhlas k inkasování (tzv. Souhlas s inkasem ) z vašeho bankovního účtu ve prospěch účtu MŠ Čerčany (č.účtu 2001680027/2010).
 • Každý měsíc bude z Vašeho účtu inkasována záloha stravného v aktuální výši dle docházky Vašeho dítěte do MŠ.

Školné

 • V bance si zadejte trvalý příkaz ve prospěch účtu MŠ (č.ú. 2001680027/2010, KS 0308, VS – přidělí vedoucí ŠJ) ve výši Kč 600,-
 • Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno dítěte
 • Školné je splatné do 15-tého dne v měsíci (tzn.školné na září musí být připsáno na účet MŠ od 1.9.-15.9.).

Hotovostní platby

Stravné, školné


 • Každý měsíc bude stanoven termín pro výběr plateb v hotovosti. Prosím, aby jste tento termín respektovali.
 • Termíny pro výběr hovotostních plateb stravného a školného budou každý měsíc vyvěšeny na informační tabuli, umístěné ve vstupu do MŠ a na webových stránkách školy v záložce Aktuality.


Lucie Bučková, vedoucí ŠJ
Vážení rodiče,

ve vlastním zájmu, vzhledem k tomu, že se jedná o Vaše finanční prostředky, a v zájmu efektivnějšího hospodaření školní jídelny Vás žádám o důsledné odhlašování dětí při jejich nepřítomnosti v MŠ minimálně den předem, nejpozději do 7,30 hodin ráno (při náhlém onemocnění apod.)!

V případě, že své dítě neodhlásíte včas, bude Vám stravné naúčtováno, tak jako by dítě bylo přítomno. V žádném případě nelze spoléhat na to, že dítě bude automaticky odhlášeno ze stravy, pokud nebude přítomno v MŠ. ! RODIČE JSOU POVINNI SVÉ DÍTĚ VČAS ODHLÁSIT ZE STRAVNÉHO!

V případě, že si své dítě nestihnete odhlásit včas, můžete si pouze první den nepřítomnosti dítěte v MŠ vyzvednout oběd osobně mezi 11,30 – 11,45 u personálu kuchyně do vlastních nádob (nutno předem telefonicky nahlásit vedoucí ŠJ, jinak bude porce dána na přidání ostatním dětem).

Dítě je možné odhlásit:

 • SMS na tel. číslo 736 766 282
 • Elektronickou poštou na adresu omlouvani@mscercany.cz
 • GDPR –záleží na Vaší volbě - Písemně do „odhlašovacích sešitů“ umístěných na chodbách mateřské školy.


Jiný způsob odhlášení dítěte je bez záruky!!!!Děkuji.

Lucie Bučková, vedoucí ŠJ

PODMÍNKY PRO ODEBÍRÁNÍ STRAVY DO JÍDLONOSIČŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ČERČANY


 • Pouze 1.den nepřítomnosti dítěte ve školce. (a to jen v případech, že nestihnete své dítě včas odhlásit, v další neodhlášené dny oběd propadá a je dán na přidání ostatním dětem).
 • Výdej do jídlonosičů je od 11,30 – 11,45 na výdejní kuchyňce v přízemí.
 • Oběd bude vydán pouze do čistých nádob určených na přepravu potravin.
 • Odebrání oběda do jídlonosiče je nutné nejpozději do 10 hodin nahlásit vedoucí ŠJ.
 • Oběd je určen k okamžité spotřebě.
 • Po opuštění MŠ neručíme za teplotu a kvalitu odebraného jídla.

Lucie Bučková, vedoucí ŠJ
ALERGENY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Od 13.12.2014 platí nařízení 1169/2011/EU, čl. 44, odst. 1a) o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, tzn. že potravina, která obsahuje alergen, musí být pro strávníka jasně a zřetelně označena.
CO JE TO ALERGEN
Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému, které může vyústit až k anafylaktickému šoku.
JAKÉ ALERGENY SE ZNAČÍ
Alergii mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 alergenů, které podléhají legislativnímu značení. Tento seznam může být v budoucnu doplňován.
JAK BUDOU ALERGENY ZNAČENY
Pokud bude pokrm obsahovat alergen, bude na jídelním lístku u příslušného pokrmu uvedeno číslo alergenu. Očíslovaný seznam alergenů bude vyvěšen vedle jídelního lístku.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm, má ale pouze oznamovací funkci, tzn. že nebude brán zřetel na jednotlivé alergie strávníků.

Lucie Bučková, vedoucí ŠJ
V Čerčanech, 28.8.2018
Alergeny